Företrädaransvar: när ett bolag går i konkurs

Företrädaransvar är det ansvaret en delägare under vissa omständigheter bär om bolaget går i konkurs.

Vissa typer av företag – aktiebolag är den vanligaste – skyddar i regel sina ägare från personligt ansvar för företagsskulder. Det vill säga, om företaget går i konkurs, är dess ägare vanligtvis inte skyldiga att använda sina personliga tillgångar för att tjäna affärsförluster-om de inte frivilligt tar ansvar. Andra typer av företag – enskilda företag och allmänna partnerskap – ger inte denna sköld, vilket innebär att deras ägare är personligt ansvariga för företagets skulder.

Eftersom aktiebolagets aktieägare och medlemmar inte är personligt ansvariga för företagsskulder, kan deras hus och andra tillgångar inte tas tag i även om aktiebolaget går i konkurs. Som jämförelse, om en enskild firma eller ett allmänt partnerskap hamnar i samma problem, kan husen, bankkonton och andra värdefulla personliga tillgångar tas för att tillgodose skulden.

Läs vidare om du vill veta när företrädaransvar kan tillämpas.

När blir företrädaransvar aktuellt

Företrädaransvaret kan till exempel aktualiseras när det gäller:

  • Felaktigt redovisad och tillgodoräknad ingående moms eller skatt
  • Obetald skatt från bolaget,
  • Utebliven anmälan om F-skatt
  • Uteblivna skatteavdrag på en anställds lön

Begränsat ansvar

Att ha begränsat ansvar är oerhört värdefullt för företag som kan vara sårbara för rättegångar, eller sådana som har fått betydande skulder. Vissa småföretag har dock helt enkelt inga större skuld- eller stämningsbekymmer, så de behöver inte begränsat ansvar. Till exempel, om du driver ett litet företag, är dina chanser att bli stämd eller få stora skulder låga.

Och när det gäller ansvar för många typer av skulder, gör uppnåendet av begränsat ansvar liten praktisk skillnad för nybildade företag: Om du vill låna pengar för att finansiera en start eller etablera kredit hos en ny leverantör, kommer du förmodligen att vara krävs för att pantsätta dina personliga tillgångar.

Slutligen, en bra försäkring kan vara en bra lösning för att undgå företrädaransvar. När allt kommer omkring, utan en anständig försäkring, om en allvarlig skada inträffar eller om du blir skyldig pengar, kan alla tillgångar i ditt företag gå till skuldbetalning eller potentiella rättegångar. Därav följer att om du köper en omfattande företagsförsäkring så är dina personliga tillgångar inte i någon större risk och du kan därför med vett dra slutsatsen att du inte behöver begränsat ansvar.

Bolagets delägare: rättigheter och skyldigheter

Termen delägare avser den eller de individer eller enheter som innehar en medlemsandel i ett aktiebolag. Delägare äger bolaget, liksom aktieägare äger bolaget. Delägarna äger dock inte bolagets egendom. De kan heller inte hantera affärer och angelägenheter.

Initiala medlemmar är antagna vid att bolagets etableras. Ytterligare medlemmar kan tas upp på de villkor som anges i bolagsavtalet.

Ekonomiska rättigheter

Genom att förvärva ett intresse i ett aktiebolag erhåller medlemmarna vissa ekonomiska rättigheter. Dessa ekonomiska rättigheter inkluderar rätten att dela i fördelningen av företagets vinster och förluster.

De ekonomiska rättigheternas exakta karaktär, till exempel om de kommer att delas lika, eller baserat på kapitaltillskott eller andra kriterier, anges i allmänhet i driftavtalet.

Rösträtt

Medlemmar i ett bolag har också rösträtt. Omfattningen av deras rösträtt beror på om bolaget hanteras av sina medlemmar eller av chefer. Medlemmar i medlemsstyrda företag kan rösta om alla frågor som påverkar bolagets verksamhet och angelägenheter.

Bolagets delägare: företrädaransvar och andra skyldigheter

Medlemmar är inte ansvariga för bolagets skulder eller skyldigheter. Medlemmar är dock skyldiga att göra erforderliga kapitaltillskott, och har andra ansvar.

Kapitalskyddsreglerna i aktiebolagslagen har tre delar;

  • begränsningar i hur bolaget disponerar över tillskjutet kapital
  • plikten av varje delägare att tillskjuta kapital vid bolagets bildande
  • reglerna om bolagets likvidation, som kan innefatta företrädaransvar – en företrädare kan alltså bli ansvarig för bolagets skulder, även skatteskulder, om reglerna inte följs

Ett personligt ansvar befaller företrädaren när denne av oaktsamhet inte gjort skatteavdrag föreskrivna av lagen, inte anmält om F-skatt eller har obetalda skatter eller andra föreskrivna avgifter.

I andra ord, om skatten inte betalas på förfallodagen kan bolagets företrädare bli ansvariga, om betalningen uteblev tack vare grov oaktsamhet. Vårdlöshet som ett exempel av grov oaktsamhet kan till exempel betecknas som ett hänsynslös agerande som tyder på att utebliven betalning har skett medvetet.

Aktiebolag och företrädaransvar

Är det alltid riskfritt att driva aktiebolag eller kan en delägare få betalningsansvar för bolagets skulder?

Under normala omständigheter är företagets ägare och ledning inte personligt ansvariga för ett bolags skulder. Vissa situationer där personligt betalningsansvar kan dock uppkomma. Allmänt uppstår företrädaransvar när delägare och företrädare sköter aktiebolaget och dess finanser vårdslöst.

Företrädaransvar när det gäller skatt

Skatteskulder kunde betalas genom utdelning i konkursen till Skatteverket förr i tiden. Efter en lagändring år 2003 tappade Skatteverkets sin förmånsrätt. Skatteverket får då sällan utdelning i konkurs, och därför försöker staten ofta få skulden betald genom att applicera företrädaransvar.

Företrädaransvar kan träda i kraft så snart skatt inte betalas på förfallodagen. Företrädaren måste ha då låtit skatten förfalla genom grov oaktsamhet. I praktiken tillämpar dock domstolen företrädaransvaret strikt. Styrelsen av ett aktiebolag förväntas ha god kontroll över bolaget för att vidta åtgärder när skatten inte kommer att vara betald i tid.